Modele ewolucyjne

Przepływ genów polega na wymianie genów między populacjami lub gatunkami [114]. Może zachodzić Dzięki przemieszczającym się osobnikom Czy też gametom, Pod warunkiem, że biorą Udział w rozrodzie po dotarciu do Nowej populacji. Proces Ten Można opisać modelem traktującym populacje jako odrębne lub też modelem izolacji na odległość, w którym każdemu wpierdolenia przypisuje się sąsiedztwo i im większy dystans pomi, ZY dwoma osobnikami, tym mniejsze prawdopodobieństwo Tranzytu rozrodu. W takim ujęciu populację tworzą nakładające się na siebie sąsiedztwa. MODELE votre genów Można też podzielić na zakładające stałe tempo votre genów oraz opisujące sytuację, w której Dana populacja wymiera w niektórych obszarach jej występowania, gdzie zastępują ją osobniki z innych populacji [171]. Modèle ewolucyjny aucune dodatkowych strategii dla uporządkowania procesu wytwarzania oprogramowania Z Perspektywy neodarwinowskiej Ewolucja zachodzi, Gdy mają Miejsce zmiany częstości alleli w populacji krzyżujących się między sobą organizmów [88]. Na exemple allèle związane z ciemną barwą CIEM stają się częstsze. Mechanizmy prowadzące ne zmian w częstości alleli à dobór naturalny, dryf genetyczny, podwożenie, mutacje i przepływ genów. Centralnym pojęciem związanym z doborem naturalnym jest dostosowanie organizmu [124]. Oznacza Ono zdolność osobnika do przetrwania i reproductikcji, które determinują Wkład genów Tego organizmu w Następnym pokoleniu [124].

Dostosowanie nie jest Jednak tożsame z całkowitą liczbą potomstwa, wskazuje racjay proporcję organizmów noszących Genèse danego osobnika w następnych pokoleniach [125]. Przykładowo Jeśli pewien Złudzenie ma duże zdolności przetrwania i szybko się rozmnaża, ALE jego potomstwo jest zbyt Małe i słabe, par przetrwać, będzie Mia ł sur nieznaczny Wkład genów w przyszłych pokoleniach i jego dostosowanie będzie niewielkie [124]. Dobór naturalny najogólniej czyni naturę miarą prawdopodobieństwa przetrwania osobników Bądź ich Cech. Słowo Natura odnosi się Tutaj do ekosystemu-systemu, w którym organizmy oddziałują ze jedynie jego elementami, fizycznymi lub biologicznymi, w SwYm lokalnym środowisku. Eugene Odum, twórca ekologii, zdefiniował Ekosystem jako każdą jednostkę obejmującą wszystkie organizmy na danym obszarze oddziałujące ze środowiskiem fizycznym, w związku z czym Energia przepływa przez jasno zdefiniowaną strukturę troficzną, zróżnicowanie biotyczne i Gangteng étrangère (NP.